top of page

รายละเอียดเกี่ยวกับราคาและข้อควรทราบก่อนเช่า

Pricing & Contract's Information

1 month                                                     5,000 THB Pay in full prior to moving in & 5,000 THB Deposit. Deposit will be returned.

6,000 บาท จ่ายล่วงหน้าเต็มจำนวน

1 เดือน

3 เดือน

12,000 บาท จ่ายล่วงหน้าเต็มจำนวน

ค่าเช่าเฉลี่ยเดือนละ 4,000 บาท

6 เดือน

12 เดือน

18 เดือน

21,600 บาท จ่ายล่วงหน้าเต็มจำนวน

ค่าเช่าเฉลี่ยเดือนละ 3,600 บาท

36,000 บาท จ่ายล่วงหน้าเต็มจำนวน

ค่าเช่าเฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท

45,000 บาท จ่ายล่วงหน้าเต็มจำนวน

ค่าเช่าเฉลี่ยเดือนละ 2,500 บาท

**เงินประกันการเช่า 3,000 บาท**

ขนาดภายในตู้โดยประมาณ กว้าง 2.35 เมตร ลึก 5.5 เมตร สูง 2.4 เมตร พื้นที่ 12.9 ตารางเมตร

LOGO Storage Bangkok.jpg

ข้อควรทราบเบื้องต้น

Must Know

  • ลูกค้าเป็นคนถือกุญแจเองเสมอ | Customers are key holder

  • ก่อนเก็บของ จะต้องทำการตรวจเช็คก่อนเพื่อไม่ให้มีการนำของผิดกฎหมายมาเก็บ | We will check first, for unlawful items

  • สภาพตู้ให้ยึดถือตอนรับส่งมอบเป็นสำคัญ หากมีการรั่วซึมหลังจากส่งมอบ ทางผู้เช่าต้องเป็นผู้ตรวจตราและทำการแจ้งเพื่อเข้าซ่อมแซม

      Customers are the ones who have to report in defects.

การใช้พื้นที่

Usage Regulations

  • ท่านลูกค้าสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่เวลา 9.00น. ถึง 18.00 น. และต้องแจ้งก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง

  • Customers are entitled to enter the permise from 9am to 6pm, and must inform our officer prior of entry

หากอยากจะเช่าห้องเก็บของต้องทำอย่างไรบ้าง

1. ติดต่อแจ้งความต้องการเช่าได้ที่ 091-009-6982 หรือ LINE: yingbestzyy

2. หากมีตู้ว่าง สามารถนัดวันและเวลาที่จะทำการย้ายเข้าได้เลย

3. แจ้งชื่อ ที่อยู่ และ ข้อมูลการติดต่อ เพื่อทำสัญญา

4. เซ็นต์สัญญาได้ตอนวันย้ายเข้า (สัญญาจะมี 2 ฉบับ ผู้เช่าและผู้ให้เช่าเก็บคนละ 1 ฉบับ)

5. ชำระค่าเช่าผ่านการโอนเงิน ก่อนทำการย้ายของเข้า

ขนาดของแม่กุญแจที่แนะนำ

bottom of page